DIVISIÓN A
Establecementos e actividades industriáis
IN609J Rexistro de empresas instaladoras de guindastres torre

Para poder instalar guindastres torre deberá inscribirse no Rexistro de Empresas Instaladoras de Guindastres Torre que administran as xefaturas territoriais da Consellería de Economía e Industria.

Esta inscrición substitúe á antiga autorización de empresa instaladora de guindastres torre e terá validez en todo o territorio español de xeito indefinido.

Se unha empresa con sede en Galicia quere inscribirse deberá presentar a Declaración responsable en réxime de establecemento.

Se unha empresa establecida nun estado membro da UE quere desenvolver esta actividade en réxime de libre prestación debe presentar a Declaración responsable en réxime de libre prestación.

Mediante estas declaracións, as empresas indican que cumpren os requisitos establecidos na lexislación de aplicación e que se responsabilizan de que a execución das instalacións se vai efectuar segundo as normas e requisitos establecidos na lexislación de aplicación.

A consellería poderá, en calquera momento que o considere necesario, solicitar a documentación que estime oportuno para a comprobación do cumprimento dos requisitos que se declaran, pero esa documentación non se debe achegar coa declaración responsable.